טופס שיריון לאולם

מקום השיריון?
תאריך האירוע
מטרת השימוש (תאושר בהתאם לנהלים)
מספר משתתפים
שעת הגעה
שעת סיום
שם המזמין
מספר ת.ז.
דוא"ל
שם איש קשר
טלפון
נבקשך לקרוא בתשומת לב את נהלי אולם "אחר כתלינו". בחתימתך על סימון זה הנך מאשר ומתחייב קריאת וקבלת נהלים אתו והתחייבות לשמירה על המקום. אין בפניה זו בכדי אישור לבקשתך, עד לקבלת אישור חתום מאיתנו.

נבקשך לקרוא בתשומת לב את נהלי קיום אירוע באולם "אחר כתלינו ". או  בית כנסת "שערי תשובה" בחתימתך על בסימון זה הינך מאשר ומתחייב קריאת וקבלת נהלים אלו.

אין בפניה זו בכדי אישור לבקשתך, עד לקבלת אישור חתום מאיתנו.