הקרן למורשת הכותל המערבי

על מה חרבה ירושלים?

על מה חרבה ירושלים?


מקדש ראשון מפני מה חרב? מפני ג' דברים שהיו בו: עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. ... אבל מקדש שני שהיו עוסקים בתורה, במצוות וגמילות חסדים מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת חנם. ללמדך ששקולה שנאת חנם כנגד שלש עברות: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים.

תלמוד בבלי, מסכת יומא דף ט', עמוד ב'.הדפסה  חזרה
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: